Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden In2thegreen B.V.

Deel A Algemeen

 

− Naam ondernemer: In2thegreen BV
− Kvk registratienummer: 83337148
− BTW nummer: NL862834387B01
Telefoonnummer: 085-0045342
− e-mailadres: Info@in2thegreen.nl
− Website: www.in2thegreen.nl

 

− Vestigingsadres:
Louis Couperusdreef 22
5051 Goirle
− Bezoekadres:
Parallelweg 14, Hal 6D
5051 HG Goirle

1. Toepasselijkheid en wijziging

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij In2thegreen B.V. (hierna: “IN2THEGREEN”) diensten of zaken aan een derde (hierna: de “Afnemer”) levert.

1.2. Deel A van deze algemene voorwaarden is van toepassing op alle overeenkomsten. Deel B van deze voorwaarden is (aanvullend) van toepassing indien en voor zover de overeenkomst (mede) voorziet in de levering van diensten.

1.3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere bedingen, waarnaar de Afnemer in welke vorm ook verwijst, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens indien en voor zover deze door IN2THEGREEN schriftelijk zijn aanvaard.

1.4. IN2THEGREEN behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen welke redelijkerwijs relevant zijn voor Afnemer worden schriftelijk ter kennis van de Afnemer gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking. Indien de Afnemer niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de algemene voorwaarden, wordt de Afnemer geacht de wijziging te hebben aanvaard.

2. Totstandkoming overeenkomst

2.1. Alle offertes, aanbiedingen en overige mededelingen van IN2THEGREEN zijn steeds vrijblijvend.

2.2. Een overeenkomst tussen IN2THEGREEN en de Afnemer komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door IN2THEGREEN van de aanvaarding van de offertes en aanbiedingen door de Afnemer, dan wel vanaf het tijdstip waarop door IN2THEGREEN met de uitvoering van de levering van goederen of diensten een begin is gemaakt.

3. Maten, gewichten, tekeningen, technische gegevens en afbeeldingen

3.1. De door IN2THEGREEN vermelde maten, gewichten en technische gegevens, als ook de daarbij weergegeven tekeningen en afbeeldingen, gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Voor onjuistheden in en afwijkingen van voornoemde gegevens is IN2THEGREEN niet aansprakelijk.

3.2. De intellectuele eigendomsrechten op de door IN2THEGREEN, al dan niet in opdracht van de Afnemer, gemaakte afbeeldingen, tekeningen, schema’s en ontwerpen, modellen en vormen alsmede al hetgeen verder betrekking heeft op de uitvoering van de overeenkomst berusten uitsluitend bij IN2THEGREEN en mogen niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IN2THEGREEN worden geopenbaard en/of verder worden verspreid.

4. Prijzen

4.1. Door IN2THEGREEN opgegeven prijzen zijn steeds vrijblijvend. De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige overheidslasten en gelden per stuk, tenzij anders schriftelijk aangegeven.

4.2 Door IN2THEGREEN opgegeven prijzen zijn inclusief transport en levering binnen Nederland mits de afleverlocatie op een normale wijze te bereiken is en er geen gebruik hoeft te worden gemaakt van bijzonder materieel of faciliteiten.

4.3. Indien na datum van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren zijn verhoogd – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is IN2THEGREEN gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

5. Levering

5.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vindt levering plaats op de door de Afnemer aan IN2THEGREEN opgegeven locatie.

5.2. IN2THEGREEN heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de zaken eenmaal aan de Afnemer te doen aanbieden. Het rapport van de vervoerder dient steeds tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Indien en voor zover sprake is van een weigering van acceptatie van de zaken, komen de retourvracht, de opslagkosten en overige kosten geheel voor rekening van de Afnemer.

5.3. Levering geschiedt per door IN2THEGREEN te kiezen vervoerder, tenzij IN2THEGREEN schriftelijk instemt met een door de Afnemer aangedragen vervoerder.

5.4. De Afnemer draagt er zorg voor dat alle vooraf door IN2THEGREEN kenbaar gemaakte, voor levering noodzakelijke gegevens of gegevens waarvan de Afnemer begrijpt dat deze redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de levering, tijdig aan IN2THEGREEN worden verstrekt, bij gebreke waarvan IN2THEGREEN het recht heeft de levering op te schorten en/of de als gevolg hiervan opgelopen schade bij de Afnemer in rekening te brengen.

5.5. Het risico van de zaken gaat op de Afnemer over vanaf het moment dat IN2THEGREEN de zaken aan de Afnemer heeft overhandigd op het opgegeven afleveringsadres conform artikel 5.2.Beschadiging van de zaken, of het tenietgaan van de zaken, opgetreden na het vervoer, is voor risico van de Afnemer.

5.6. De Afnemer dient tijdig voorafgaande aan de levering schriftelijk aan IN2THEGREEN kenbaar te maken indien extra faciliteiten, zoals een gevellift, noodzakelijk zijn, de ten gevolge hiervan bijkomende kosten zijn voor rekening van Afnemer.

5.7. De levertijden welke bij een orderbevestiging aan de Afnemer zijn gegeven, zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient IN2THEGREEN derhalve in gebreke te worden gesteld, waarbij IN2THEGREEN een redelijke termijn van tenminste veertien (14) werkdagen wordt gegeven om alsnog haar verplichtingen na te komen. IN2THEGREEN zal in het geval van een te late levering niet schadeplichtig zijn, tenzij de schade gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van IN2THEGREEN.

5.8. Indien de voortgang van de levering van een zaak is vertraagd of vertraging dreigt op te lopen, dan zal IN2THEGREEN de Afnemer hiervan op de hoogte brengen, onder vermelding van de oorzaak van de vertraging en een indicatie van de mate waarin de vertraging de leveringsdatum beïnvloedt.

5.9. IN2THEGREEN is gerechtigd de zaken in gedeeltes af te leveren en elk gedeelte afzonderlijk te factureren overeenkomstig de geldende betalingscondities.

6. Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop IN2THEGREEN geen invloed kan uitoefenen, waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Overmacht ontslaat IN2THEGREEN van haar contractuele verplichtingen.

7. Opschorting, vooruitbetaling, zekerheidsstelling en annulering

7.1. IN2THEGREEN is bevoegd de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien en zolang de Afnemer niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst tussen de Afnemer en IN2THEGREEN voortvloeiende verplichting jegens laatstgenoemde.

7.2. IN2THEGREEN is tevens bevoegd indien naar haar redelijk oordeel de financiële toestand van de Afnemer daartoe aanleiding geeft, vooruitbetaling of zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, hypotheek, pand of borgtocht te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

7.3. Annulering door de Afnemer van een gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke instemming van IN2THEGREEN. Indien IN2THEGREEN akkoord gaat met de annulering, is de Afnemer aan IN2THEGREEN een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 25% van hetgeen de Afnemer bij uitvoering van de overeenkomst aan IN2THEGREEN zou hebben moeten voldoen in het geval IN2THEGREEN nog niet met uitvoering van de opdracht is aangevangen. Is IN2THEGREEN reeds aangevangen met de uitvoering van de opdracht dan zal de eerste termijnbetaling niet aan Afnemer gecrediteerd worden. Een en ander onverminderd het recht van IN2THEGREEN op volledige vergoeding van kosten en schade welke het gevolg zijn van de annulering door Afnemer.

8. Betaling

8.1. De betaling zal in 2 termijnen worden gefactureerd. 30% van de prijs dient voor aanvang van de opdracht te worden voldaan en de resterende 70% bij voltooiing van de opdracht. Er zal pas uitvoering worden gegeven aan de opdracht op het moment dat de eerste termijnbetaling door IN2THEGREEN ontvangen is.

8.2. De betaling van de factuurbedragen dient uiterlijk binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van IN2THEGREEN, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

8.3. Indien geen (volledige) betaling binnen de geldende termijn heeft plaatsgevonden, dan wel indien surséance van betaling, faillissement of een schuldsaneringsregeling van de Afnemer is aangevraagd c.q. is uitgesproken, wordt de Afnemer geacht zonder nader ingebrekestelling in verzuim te zijn.

8.4. IN2THEGREEN is gerechtigd, een rente in rekening te brengen voor te late betaling van 1,5% per maand over elk bedrag dat niet op de vervaldatum is betaald. IN2THEGREEN is daarnaast gerechtigd aanspraak te maken op de wettelijke handelsrente krachtens artikel 6:119a BW indien deze hoger is dan de genoemde rente in de vorige zin. Indien IN2THEGREEN in verband met niet-tijdige betaling (buiten)gerechtelijke maatregelen dient te nemen, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor de rekening van de Afnemer, welke tenminste 15% van de openstaande vordering(en) bedragen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1. Alle geleverde zaken blijven bij uitsluiting eigendom van IN2THEGREEN tot aan het moment waarop de wederpartij aan alle verplichtingen heeft voldaan die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten waarbij IN2THEGREEN zich tot levering heeft verplicht, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten, met inbegrip van kosten wegens waardeverlies en/of het terugnemen van geleverde zaken. Tot dat tijdstip is de Afnemer gehouden de door IN2THEGREEN geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van IN2THEGREEN te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden en de polis van deze verzekeringen op eerste verzoek van IN2THEGREEN ter inzage te geven alsmede niet tot be- of verwerking van deze zaken over te gaan.

9.2. Indien er gegronde vrees bestaat dat de Afnemer enige verplichting uit hoofde van lid 1 van dit artikel jegens IN2THEGREEN niet nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat de Afnemer voornoemde verplichtingen niet na zal komen, is de Afnemer verplicht het onder eigendomsvoorbehoud geleverde op eerste verzoek aan IN2THEGREEN ter beschikking te stellen. Indien de Afnemer hieraan niet meewerkt, is IN2THEGREEN zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terstond onder zich te nemen, waartoe de Afnemer reeds nu voor alsdan haar dan wel een door haar aan te wijzen derde onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming verleent om daartoe al die plaatsen te betreden, waar de eigendommen van IN2THEGREEN zich bevinden en deze terug te nemen. De kosten van terugname/gave zullen ten laste van de Afnemer worden gebracht.

9.3. De Afnemer is zolang aan bovenstaande verplichtingen niet is voldaan, niet gerechtigd geleverde zaken te vervreemden, dan wel op de betreffende zaken een (bezitloos) pandrecht of enig ander recht te vestigen. Indien de Afnemer de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken toch aan een derde levert, is de Afnemer verplicht de eigendom van de desbetreffende zaken voor te behouden.

9.4. De Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van IN2THEGREEN mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de Afnemer uit hoofde van doorlevering van de geleverde zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

10. Reikwijdte garanties

10.1. IN2THEGREEN garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de Afnemer die wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt. De garantieverplichting van IN2THEGREEN strekt zich niet verder uit dan tot de uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen.

10.2. Indien door de Afnemer tijdens de garantietermijn veranderingen aan de geleverde zaak of zaken worden aangebracht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de garantiegever, of indien de Afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, vervalt onmiddellijk elke garantieverplichting. De Afnemer kan betaling niet weigeren op grond van het feit dat enige garantieverplichting niet, nog niet, of niet ten volle is nagekomen.

10.3. Een eventuele garantie geldt in ieder geval niet wanneer een defect een gevolg is van ondeskundig gebruik, onachtzaamheid, onjuiste installatie van of onjuiste proefneming met de zaken, niet door IN2THEGREEN toegestane pogingen tot reparatie, ongeoorloofde wijzigingen of gebruik der zaken of wanneer het defect een gevolg is van niet normaal gebruiken van de zaken of van een brand of van een ander toeval.

11. Reclamaties en retournering van zaken

11.1. Bij de aflevering dienen de geleverde zaken door of ten behoeve van de Afnemer te worden gecontroleerd op afwijkingen met hetgeen is overeengekomen zoals maar niet beperkt tot geleverde aantallen en op zichtbare gebreken en dienen eventuele tekorten en zichtbare gebreken – op straffe van verval van rechten – onmiddellijk na levering schriftelijk bij IN2THEGREEN te worden gemeld. Bij aflevering niet zichtbare gebreken dient de Afnemer – eveneens op straffe van verval van rechten – schriftelijk te melden binnen zeven (7) dagen na ontdekking, doch in ieder geval binnen zeven (7) dagen nadat de Afnemer deze redelijkerwijs had behoren te ontdekken. De mogelijkheid om te reclameren vervalt indien het gebrek aan de Afnemer kan worden toegekend.

11.2. De Afnemer is gehouden om de keuring zorgvuldig te verrichten, of zorgvuldig te doen laten verrichten. De Afnemer draagt het risico van het steekproefsgewijs keuren en kan zich er niet op beroepen dat een zichtbaar en bij aflevering waar te nemen gebrek, niet door haar is onderkend, omdat zij niet de gehele partij heeft onderzocht of heeft laten onderzoeken.

11.3. Bij een terechte klacht is IN2THEGREEN te hare keuze slechts gehouden om het gebrek te herstellen, de betreffende zaak te vervangen, het eventuele ontbrekende te leveren, of een andere – naar haar redelijk oordeel passende tegemoetkoming te bieden.

11.4. IN2THEGREEN kan er voor kiezen de eventuele reparatie in haar magazijn te laten plaatsvinden. In dat geval zal Afnemer op eigen kosten de betreffende producten op eerste verzoek van IN2THEGREEN naar haar toe zenden.

11.5. Reclamering en/of klachten geven de Afnemer nimmer het recht zijn betaling op te schorten.

11.6. Indien de zaken door of namens de Afnemer reeds zijn gebruikt of verwerkt, is reclamatie en/of retournering, ook in geval van verkeerde levering, niet meer mogelijk.

11.7. Het retourneren van zaken geschiedt voor rekening en risico van de Afnemer. IN2THEGREEN aanvaardt retournering alleen voor zover zij daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd en voor zover de zaken zich zoveel mogelijk bevinden in de originele verpakking en in de staat waarin de zaken verkeerden bij aflevering.

12. Aansprakelijkheid

12.1. IN2THEGREEN, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden, zijn niet aansprakelijk voor enige schade van de Afnemer met betrekking tot enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, eigenschappen of kwaliteit van de verkochte en/of geleverde zaken, dan wel eventuele door IN2THEGREEN of namens haar uitgevoerde werkzaamheden, diensten of gegeven adviezen, waaronder mede wordt begrepen schade als gevolg
van de niet-behoorlijke nakoming van een herstel- of herleveringsverplichting.

12.2. Evenmin komen voor vergoeding in aanmerking: transportkosten, reis- en verblijfkosten, kosten van (de)montage en/of (her)installatie, vermindering van winst, bedrijfsstagnatie, ook indien IN2THEGREEN in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schadevormen.

12.3. Het in lid 1 en lid 2 van dit artikel genoemde leidt uitzondering indien en voor zover de Afnemer opzet of bewuste roekeloosheid van IN2THEGREEN bewijst, in welk geval IN2THEGREEN echter nooit tot meer gehouden zal zijn dan vergoeding van de directe schade van de Afnemer.

12.4. De aansprakelijkheid van IN2THEGREEN ingevolge lid 3 van dit artikel is te allen tijde beperkt tot vervanging van het verkochte en/of geleverde en/of terugneming van de verkochte en/ofgeleverde zaken en creditering tot het voor het verkochte en/of geleverde gefactureerde bedrag, dan wel (bij levering van diensten) tot vergoeding van het op de opdracht betrekking hebbende factuurbedrag, zulks steeds ter keuze van IN2THEGREEN.

12.5. De door IN2THEGREEN geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitsnormen. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 11.1. garandeert IN2THEGREEN echter niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de Afnemer het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt. Monsters worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt.

12.6. Indien de overeenkomst met de Afnemer zaken betreft die IN2THEGREEN van derden betrekt of betrokken heeft, komt de Afnemer geen andere rechten toe dan die, welke hij rechtstreeks kan geldend maken jegens de fabrikant of jegens de leverancier van IN2THEGREEN uit hoofde van door die fabrikant of leverancier op de geleverde zaken gegeven garantie. De afhandeling van een beroep op de garantie is geheel ter beoordeling van de betrokken fabrikant of importeur.

13. Vrijwaring

De Afnemer vrijwaart IN2THEGREEN tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, samenhangen met de gesloten overeenkomst(en) en daarbij door IN2THEGREEN geleverde zaken en/of diensten als gevolg van vorderingen van derden. Voorts vrijwaart de Afnemer IN2THEGREEN tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect samenhangen met bewerking en/of (elektronische) verzending van de door IN2THEGREEN verstrekte informatie. De vrijwaring in dit artikel geldt niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van IN2THEGREEN.van de niet-behoorlijke nakoming van een herstel- of herleveringsverplichting.

14. Verzekering

De Afnemer dient zich adequaat verzekerd te hebben en zal zich adequaat verzekerd houden voor de wettelijke en bedrijfsaansprakelijkheid en zal IN2THEGREEN op eerste verzoek, inzage in de desbetreffende polis(sen) verschaffen. De Afnemer verplicht zich – terstond nadat hij door IN2THEGREEN aansprakelijk is gesteld – alle aanspraken ter zake van uitkering(en) van verzekeringsgelden op eerste verzoek aan IN2THEGREEN te cederen.

15. Beëindiging overeenkomst

15.1. De Afnemer zal een met IN2THEGREEN gesloten overeenkomst te allen tijde stipt nakomen en zonder afwijkingen uitvoeren.

15.2. IN2THEGREEN is gerechtigd de overeenkomst met de Afnemer, of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, met onmiddellijke ingang, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, en zonder tot enige vergoeding van welke schade dan ook gehouden te zijn, onverminderd het recht van IN2THEGREEN op volledige vergoeding van de Afnemer van kosten en schade, schriftelijk te beëindigen, indien:

15.2.1. de Afnemer weigert op eerste verzoek in de omstandigheden bedoeld als in artikel 8 vooruit
te betalen of afdoende zekerheid te stellen;

15.2.2. de Afnemer (bij natuurlijk persoon) overlijdt;

15.2.3. de Afnemer surséance van betaling aanvraagt of in surséance verkeert;

15.2.4. de Afnemer failliet wordt verklaard of diens faillissement is aangevraagd;

15.2.5. sprake is van stillegging of liquidatie van de onderneming van de Afnemer of overgang van diens onderneming;

15.2.6. sprake is van de ontbinding van (een deel van) de vennootschap van de Afnemer;

15.2.7. sprake is van een substantiële wijziging in de aandelen- en/of stemverhouding binnen de onderneming van de Afnemer;

15.2.8. beslag op een aanzienlijk deel van het vermogen van de Afnemer wordt gelegd, welk beslag niet binnen bekwame tijd is opgeheven;

15.2.9. de Afnemer niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens IN2THEGREEN en, ondanks een verzoek daartoe, heeft nagelaten om binnen zeven (7) dagen na een dergelijk verzoek de tekortkoming te herstellen;

15.3. Naast hetgeen in lid 2 van dit artikel is opgenomen, kunnen nadat de overmacht aan de zijde van IN2THEGREEN als bedoeld in artikel 7 meer dan zes (6) maanden heeft geduurd, zowel de Afnemer als IN2THEGREEN de overeenkomst per aangetekende brief beëindigen en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de beëindiging geleden of te lijden schade.

15.4. Alle vorderingen welke IN2THEGREEN in het geval bedoeld in dit artikel op de Afnemer mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

15.5. Onverminderd haar overige rechten heeft IN2THEGREEN in de situaties als omschreven in lid 2 en 3 van dit artikel het recht al haar verplichtingen uit hoofde van (een) met de Afnemer gesloten overeenkomst(en) op te schorten.

16. Geheimhouding

De Afnemer, haar personeel en/of de door haar ingeschakelde derden zijn verplicht tot strikte geheimhouding met betrekking tot alle informatie betreffende IN2THEGREEN die zij in verband met de overeenkomst of de uitvoering daarvan mocht verkrijgen.

17. De bevoegde rechter en toepasselijk recht

Alle geschillen zijn onderworpen aan Nederlands recht en worden uitsluitend voorgelegd aan het oordeel van de bevoegde rechter van de rechtbannk Zeeland-West-Brabant, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd verklaard.

18. Publicatie

Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website www.in2thegreen.nl.

19. Vertaling

In het geval van tegenstrijdigheden tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en een vertaling daarvan prevaleert de Nederlandse tekst.

Deel B Aanvullende voorwaarden met betrekking tot de levering van diensten

Indien en voor zover IN2THEGREEN diensten aan de Afnemer levert, zoals de montage en/of installatie van door IN2THEGREEN geleverde zaken in opdracht van de Afnemer en/of onderhoudsdiensten, zijn naast de onder deel A genoemde bepalingen tevens de hierna volgende voorwaarden van toepassing

20. Naleving (wettelijke) voorschriften door Afnemer

De Afnemer, zijn werknemers en door hem ingeschakelde derden zijn verplicht alle (wettelijke) voorschriften, voorwaarden en bepalingen, voor zover betrekking hebbend op de door of vanwege IN2THEGREEN uit te voeren diensten, op het object van de Afnemer strikt na te leven en in acht te nemen. De Afnemer verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de arbeidsomstandigheden, op het project alwaar werknemers van IN2THEGREEN of derden werkzaam zijn, voldoen aan de Arbeidsomstandighedenwet en aanverwante regelgeving.

21. Deugdelijke faciliteiten en hulpmiddelen

De Afnemer zal er voor zorg dragen dat de door de werknemers van IN2THEGREEN of derden voor haar op het project te gebruiken faciliteiten en hulpmiddelen steeds voldoen aan alle wettelijke veiligheidsvereisten en constant in deugdelijke staat verkeren. De Afnemer vrijwaart IN2THEGREEN voor door IN2THEGREEN geleden schade als gevolg van gebreken in de hiervoor bedoelde infrastructurele voorzieningen.

22. Aansprakelijkheid bij letsel

De Afnemer is aansprakelijk voor alle schade, inclusief lichamelijk letsel, van werknemers van IN2THEGREEN of door haar ingeschakelde derden, veroorzaakt door of ontstaan tijdens de uitoefening van de werkzaamheden op het project en vrijwaart IN2THEGREEN voor alle schade dienaangaande waaronder alle aanspraken van werknemers van IN2THEGREEN en door haar ingeschakelde derden.

23. Vrijwaring

De Afnemer vrijwaart IN2THEGREEN voorts voor aanspraken van derden jegens IN2THEGREEN of haar werknemers of ingeschakelde derden, ter zake van het verlies van of schade aan goederen of personen uit hoofde van of verband houdende met de door IN2THEGREEN ten behoeve van de Afnemer in het kader van het project te verrichten werkzaamheden.

24. Afwervingsbeding

De Afnemer zal op geen enkele wijze invloed uitoefenen of doen uitoefenen op of medewerking verlenen of doen verlenen, in welke vorm dan ook, aan een werknemer van IN2THEGREEN, om bij hem of derden in dienst te treden of rechtstreeks werkzaamheden voor hem of derden te verrichten, zulks onder verbeurte van een dadelijk opeisbare boete van EUR 1.500,-, te vermeerderen met een bedrag van EUR 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt onverminderd het recht van IN2THEGREEN om in voorkomende gevallen te kiezen voor het recht op volledige schadevergoeding.

25. Bereikbaarheid en hulpmiddelen

De Afnemer draagt zorg voor een goede bereikbaarheid en beschikbaarheid van de ruimte(n) waar de diensten dienen te worden verricht. Indien overeengekomen draagt Afnemer zorg voor de benodigde los- en hijsmiddelen. Indien de Afnemer niet voorziet in zodanige juiste hulpmiddelen op de locatie van het project, zullen de meerkosten welke IN2THEGREEN moet maken voor inschakeling van deze hulpmiddelen volledig aan de Afnemer worden doorberekend.

26. Vertraging door Afnemer

Wanneer de levering van de diensten door oorzaken buiten schuld van IN2THEGREEN wordt vertraagd, of op andere wijze onderbreking ondervindt, is IN2THEGREEN gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de Afnemer in rekening te brengen tegen de op dat moment gebruikelijke tarieven en is IN2THEGREEN gerechtigd binnen redelijke kaders zelfstandig te bepalen binnen welke termijn de levering van de diensten aan de Afnemer zal plaatsvinden.

27. Ontwerp van Afnemer

27.1. Diensten naar het ontwerp van de Afnemer of derden zullen naar beste kunnen volgens dat ontwerp door IN2THEGREEN worden uitgevoerd. IN2THEGREEN zal nimmer enige verantwoordelijkheid dragen of aansprakelijk zijn voor een dergelijk ontwerp of voor schade als gevolg van de uitvoering van de diensten door IN2THEGREEN volgens dat ontwerp, voor zover die schade voortvloeit uit dat ontwerp.

27.2. Indien diensten door IN2THEGREEN worden uitgevoerd waarbij andere dan geleverde zaken op verzoek van de Afnemer dienen te worden verwerkt of gebruikt, staat IN2THEGREEN niet in voor de kwaliteit van die zaken, noch voor de kwaliteit en duurzaamheid van het gemonteerde of geïnstalleerde geheel en is niet aansprakelijk voor enige schade van de Afnemer als gevolg van de levering van de diensten.

28. Klachten

Klachten over uiterlijk waarneembare gebreken verband houdende met de levering van de diensten dienen door de Afnemer uiterlijk binnen zeven (7) dagen na voltooiing van die diensten schriftelijk aan IN2THEGREEN te worden gemeld. Klachten over verborgen gebreken verband houdende met de diensten dienen door de Afnemer uiterlijk binnen dertig (30) dagen na voltooiing daarvan schriftelijk aan IN2THEGREEN te worden gemeld. Hierna wordt de redelijke klachttermijn van artikel 6:89 BW geacht te zijn verstreken.

× Hoe kan ik je helpen? Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday